Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Arbetskraftsförsörjning och mångfald- lokalt till globaltInternationell konferensden 2-3 september 2002 i Göteborg,

Dokumentation från konferensen på webbsidan.

Four immigrants' Views onHow to Succeed in Getting Accessto the Swedish Labour Market- A Qualitative Study,Master Thesis, June 2004,by Ann-Christine Gustavsson,Department of Behavioural Science,Linköping University.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 100 kB stor.

A rolling stone gathers no moss- en komparativ studie om Age Managementi Sverige och England,Stefan Wallerius, PAUSA-stipendiat 2005.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 563 kB stor.

Mångfald i amerikanska företagsstyrelser Amerikanska bolag har kommit längre än svenska när det gäller mångfald i företagsstyrelser. Veritas Communications rapport Etnisk mångfald i amerikanska företagsstyrelser, skriven av Gabriella Fägerlind, redovisar empiriska studier kring mångfaldens betydelse för företagsutveckling och hur mångfaldsarbetet på styrelsenivå fungerar i praktiken. Rapporten tar även upp vilka aktörer som driver på mångfaldsfrågan i bolagsstyrelser i USA.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 303 kB stor.

Chefsrekrytering i Malmö stad (Arbetskraftsförsörjning, rekryteringoch karriärutveckling)Rapport om chefsrekrytering till Malmö stad.Författarna menar att urvaletbland de sökande till chefstjänster görsefter tre kriterier:utbildning, arbetslivserfar

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Utrikes födda anställdai Landsting och regioner 2005

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Utrikesfödda anställdai kommuner 2005Två rapporter som kan laddas nerfrån Sveriges kommunersoch landstings hemsida somvisar hur många utrikesföddasom arbetar i kommuner och landsting,var de arbetar samt trender.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Sibbmark, K.,Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försöki Göteborgs stad.Rapport 2007:15,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Eriksson, R., Nordström Skans, O., Anna Sjögren, A., Åslund, O.,Ungdomars och invandradesinträde på arbetsmarknaden 1985-2003. Rapport 2007:18,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Wiklund, Åsa,Personalchefers tankarom funktionshinder och rekrytering,C-uppsats, psykologiska institutionen,Stockholms universitet 2007.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 152 kB stor.