Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Arbetsmarknad och Integration,En rapport som belyser skillnaderoch likheter mellan inrikesoch utrikes föddapå den svenska arbetsmarknaden.Rapporten har tagitsfram av Statistiska Centralbyrånpå uppdrag av Saco ochSvenskt Näringsliv.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Staten leder jämt- fler kvinnor till ledande befattning.En skrift om hur 12 myndigheterhar organiserat sina förändringsarbetenoch strategier för fortsatt chefs- och expertförsörjningsarbete

Ladda ner skriften från webbsidan i PDF-format HÄR.

Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg.Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg är DO:s handledningför hur man gör en lönekartläggning,analys och handlingsplan för jämställda löner.DO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Olika kön - olika lön:löneskillnader mellan kvinnor och mäni 76 akademikeryrken.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

På tal om kvinnor och män– lathund om jämställdhet 2012. SCB, 2012.

Ladda ner dokumenten från SCB:s webbsida i PDF-format HÄR.

Könsstruktur perutbildning och yrke 1990–2030.I denna temarapport presenterasresultaten från en studieöver könsstrukturen perutbildning och yrkeperioden 1990-2030.SCB, Temarapport 2010:1

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Tusentals små beslut- Om kvinnliga och manligaakademikers karriärmöjligheter.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Fler kvinnor till ledande befattning - Tio idéer till utveckling av lika karriärmöjligheter. Är en skrift om de konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar som myndigheterna inom den första omgången av Staten leder Jämt arbetade fram under 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Utländskbakgrundi staten år 2009- Denna rapport syftar tillatt beskriva utvecklingen över tidenav andelen anställda medutländsk bakgrund i statenoch på vilket sätt denna varierarmellan de olika verksamhetersom staten bedriver.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Utvecklingen av löneskillnadermellan statsanställda kvinnoroch män 2000- 2009.Arbetsgivarverket har analyseratlöneskillnader mellan kvinnor och mänvid åtta tidigare tillfällen.Här redovisas en uppföljningav de undersökningarsom tidigare public

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.